چه تجزیه و تحلیل آماری را باید استفاده کنم؟ آنالیزهای آماری با استفاده از SPSS
معرفی
این صفحه نحوه انجام تعدادی تست آماری با استفاده از SPSS را نشان می دهد. در هر بخش ، مختصری از هدف آزمون آماری ، هنگامی که از آن استفاده می شود ، شرح داده می شود ، مثالی که دستورات SPSS و خروجی SPSS (که اغلب به صورت مختصر) با تفسیر مختصر خروجی نشان داده می شود. می توانید صفحه انتخاب آزمون آماری صحیح را برای جدولی مشاهده کنید که نمای کلی از زمان استفاده هر آزمون را نشان می دهد. در تصمیم گیری برای استفاده از آزمون مناسب ، توجه به نوع متغیرهایی که دارید مهم است (به عنوان مثال ، اینکه آیا متغیرهای شما طبقه بندی شده اند ، ترتیبی هستند یا فاصله ای دارند و آیا بطور عادی توزیع می شوند) ،